વિજયનગર તાલુકાના ગામો

અજેપુર ૪૩ દાગલા
અદેપુર ૪૪ ધોળીવાવ
અભાપુર ૪૫ નવાખોળા
અમોદરા ૪૬ નવાગામ (ઉંબરીયા)
અંટારી ૪૭ નવાગામ (ધાનેલા)
આંતરસુંબા ૪૮ નવાભાગા
આંદરોખા ૪૯ નાળશેરી
ઇટાવાડી ૫૦ નેળાઉ
ઉખલા ડુંગરી ૫૧ પડેલા
૧૦ કઠવાવડી ૫૨ પરવઠ
૧૧ કણાદર ૫૩ પાલ
૧૨ કલવણ ૫૪ પીપળોટી
૧૩ કંથરોટી ૫૫ પૃથ્વીપુરા
૧૪ કંથારીયા ૫૬ બદારખણ
૧૫ કુંડાળા ૫૭ બાલેટા
૧૬ કેળવા ૫૮ બાંધણા
૧૭ કેળવા (પરોસાડા) ૫૯ બિલાડીયા
૧૮ કોદિયાવાડા ૬૦ બોગાપાડા
૧૯ ખારીબેડી ૬૧ ભગોરપાડા
૨૦ ખારોલ ૬૨ ભાટેલા
૨૧ ખેડાસણ ૬૩ ભાંખરા
૨૨ ખેરવાડા ૬૪ ભાંભુડી
૨૩ ખોખરા ૬૫ ભુપતગઢ
૨૪ ગડી ૬૬ માતાલી
૨૫ ગરાડા ૬૭ માસોટા
૨૬ ગોધવાડા ૬૮ મોવટપુરા
૨૭ ગોલવાડા ૬૯ મોંધરી
૨૮ ચામથાણ ૭૦ રાજપુર
૨૯ ચાંદવાસા ૭૧ લક્ષ્મણપુરા
૩૦ ચિતરીયા ૭૨ લાડીવાડા
૩૧ ચિત્રોડી ૭૩ લીમદા
૩૨ ચિથોડા ૭૪ વજેપુર
૩૩ ચીકણો ૭૫ વણાજ
૩૪ જામણીયા ૭૬ વસાઇ
૩૫ જાળેટી ૭૭ વાંકડા
૩૬ જુસાવાડા ૭૮ વાંઢોલ
૩૭ જોરાવરનગર ૭૯ વિજયનગર
૩૮ ઝેર  ૮૦ વીરપુર
૩૯ તીતરાણ ૮૧ વીરેશ્વર
૪૦ તોલ ડુંગરી ૮૨ સરસાવ
૪૧ દઢવાવ ૮૩ સામૈયા
૪૨ દંતોડ ૮૪ સારોલી
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s