વડાલી તાલુકાના ગામો

અરસામડા ૩૦ ફુદેડા
અસાઇ ૩૧ બાદોલ
આંબાવાડા ૩૨ બાબસર
કંજેલી ૩૩ ભજપુરા
કંબોસણી ૩૪ ભવાનગઢ
કેસરગંજ ૩૫ ભાંડવેલ
કોઠાણ ૩૬ મઠ ભોજાયત
કોદરેલી ૩૭ મહોર
ગાજીપુર ૩૮ માલપુર
૧૦ ગામડી ૩૯ મેઢ
૧૧ ગોતા ૪૦ મોરાડ
૧૨ ચુલ્લા ૪૧ રહેડા
૧૩ ચોરીવડ ૪૨ રામપુર (ફુદેડા)
૧૪ જામરેલા ૪૩ રામપુર (વાસણા)
૧૫ જાલોદરા ૪૪ વડગામડા
૧૬ જુના ચામુ ૪૫ વડાલી
૧૭ જેતપુર ૪૬ વડોથ
૧૮ ડોભાડા ૪૭ વરતોલ
૧૯ થુરાવાસ ૪૮ વાઘપુર
૨૦ થેરાસણા ૪૯ વાસણ
૨૧ દંતરોલી ૫૦ વાસણા (અસાઇ)
૨૨ ધામડી ૫૧ વિવાવ 
૨૩ ધારોડ ૫૨ વેડા
૨૪ ધારોલ ૫૩ વેંટલા
૨૫ ધિરાકંબોયા ૫૪ સવાસલા
૨૬ નવા ચામુ ૫૫ હાથરવા
૨૭ નાદરી ૫૬ હાથોજ
૨૮ નારાયણપુર ૫૭ હિંમતપુર (નારજીના છાપરા)
૨૯ પહાડીયોલ    
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s