તલોદ તાલુકાના ગામો

અણખોલ ૩૮ પડુસણ
અણીઓદ ૩૯ પુંસરી
અહમદપુરા ૪૦ ફોજીવાડા
અંજણા ૪૧ બાડોદરા
અંત્રોલીવાસ દોલજી ૪૨ બાદરની મુવાડી
અંત્રોલીવાસ પંજાબી ૪૩ બાલીસણા
ઉજેડીયા ૪૪ બોરીયા બેચરાજી
ઉમેદની મુવાડી ૪૫ ભાટીયા
કઠવાડા ૪૬ ભીમપાડા
૧૦ કરમીપુરા ૪૭ મહાદેવપુરા (મહીયાલ)
૧૧ કાબોદરા ૪૮ મહીયાલ
૧૨ કાબોદરી ૪૯ મહેકાલ
૧૩ ખેરોલ ૫૦ મહેલાવ
૧૪ ગઢવાડ ૫૧ માધવગઢ
૧૫ ગંભીરપુરા ૫૨ માલવણ
૧૬ ગુલાબની મુવાડી ૫૩ મુઢાસણા
૧૭ ગુલાબપુરા ૫૪ મોકમની મુવાડી
૧૮ ગુંદિયા ૫૫ મોટા ચેખલા
૧૯ ગોબરજીની મુવાડી ૫૬ મોતેસરી
૨૦ ગોરા ૫૭ મોધુકા
૨૧ ચારણવાટા ૫૮ મોરાલી
૨૨ ચાંદપુર ૫૯ મોહનપુર
૨૩ છત્રીસા ૬૦ રણાસણ
૨૪ જવાનપુર ૬૧ રાણીપુરા
૨૫ જોરાજીની મુવાડી ૬૨ રાયણીયા
૨૬ તલોદ ૬૩ રુપાલ
૨૭ તાંતરડા ૬૪ રોઝાડ
૨૮ તેજપુર કેમ્પ ૬૫ લાલપુર (રણાસણ)
૨૯ દાડરડા ૬૬ લાલાની મુવાડી
૩૦ દેવીયા ૬૭ વરવાડા
૩૧ દોલતાબાદ ૬૮ વલીયમપુરા
૩૨ ધાધ વાસણા ૬૯ વાવ
૩૩ નવલપુર ૭૦ સલાટપુર
૩૪ નાના ચેખલા ૭૧ સાગપુર
૩૫ નાની શીહોલી ૭૨ સુલતાનપુર
૩૬ નાવા ૭૩ સેમાલીયા
૩૭ નાવાવાસ ૭૪ હરસોલ
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s