પ્રાંતિજ તાલુકાના ગામો

અમરાપુર ૩૪ પોયડા
અમીનપુર ૩૫ પ્રાંતિજ
અમોદરા ૩૬ ફતેપુર
અંબાવાડા ૩૭ બાઈની મુવાડી
આસરોડા ૩૮ બાકરપુર
ઇન્દ્રાજપુર ૩૯ બાલીસણા
ઉંછા ૪૦ બોભા
ઓરણ ૪૧ મમરોલી
કમલપુર ૪૨ મવાની મુવાડી
૧૦ કાટપુર ૪૩ મહાદેવપુરા (ઘડી)
૧૧ કાટવડ ૪૪ માજરા
૧૨ કારોલ ૪૫ મેમદપુર
૧૩ કાલીપુરા ૪૬ મોયડ
૧૪ કેશરપુર ૪૭ મોરવડ
૧૫ ગલેસરા ૪૮ મૌછા
૧૬ ગેડ ૪૯ રસુલપુર
૧૭ ઘડકાણ ૫૦ રાસલોડ
૧૮ ઘડી ૫૧ લાલપુર (જેતપુર)
૧૯ છાદરડા ૫૨ લીમલા
૨૦ જેનપુર ૫૩ વડવાસા
૨૧ ઝાલાની મુવાડી ૫૪ વદરાડ
૨૨ ઝીંઝવા  ૫૫ વાઘપુર
૨૩ તખતગઢ ૫૬ વાઘરોટા
૨૪ તાજપુર ૫૭ વાજાપુર
૨૫ દલાની મુવાડી ૫૮ સદાની મુવાડી
૨૬ દાલપુર ૫૯ સદોલીયા
૨૭ નાનનપુર ૬૦ સલાલ
૨૮ નિકોદીયા ૬૧ સાંપડ
૨૯ પઢાયડા ૬૨ સીતવાડા
૩૦ પલ્લાચર ૬૩ સુખાડ
૩૧ પીલુદરા ૬૪ સોનાસણ
૩૨ પુનાદરા ૬૫ હડમાતિયા
૩૩ પોગલુ    
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s