મોડાસા તાલુકાના ગામો

અમલાઇ ૫૪ બાજકોટ
આલમપુર ૫૫ બાડોદરા
ઈટાડી ૫૬ બામણવાડ
ઈસરોલ (નાની) ૫૭ બોદી
ઈસરોલ (મોટી) ૫૮ બોરડી
ઉમેદપુર (દઢાલીયા) ૫૯ બોલુન્દ્રા
ઉમેદપુર (બોલુન્દ્રા) ૬૦ ભચાડિયા
કાઉ ૬૧ ભાટકોટા
કિશોરપુરા ૬૨ ભીલકુવા
૧૦ કુદોલ ૬૩ ભેરુંદા
૧૧ કોકાપુર ૬૪ મઠ
૧૨ કોલીખડ ૬૫ મથાસુળીયા
૧૩ ખડોદા ૬૬ મદાસણા
૧૪ ખલીકપુર ૬૭ મહાદેવગ્રામ
૧૫ ખાંભીસર ૬૮ માધુપુર
૧૬ ખુમાપુર ૬૯ માલવણ (કેશાપુર)
૧૭ ગજાણ ૭૦ મુન્શીવાડા
૧૮ ગઢડા ૭૧ મુળોજ
૧૯ ગઢા ૭૨ મેઢાસણ
૨૦ ગણેશપુર ૭૩ મોટી ચિચણો
૨૧ ગરુડી ૭૪ મોડાસા
૨૨ ગલસુંદરા ૭૫ મોતીપુર
૨૩ ગોખરવા ૭૬ મોદારસુંદા
૨૪ ચારણવાડા ૭૭ મોરા
૨૫ જમાના છાપરા ૭૮ રખિયાલ
૨૬ જંબુસર ૭૯ રસુલપુર
૨૭ જીતપુર (દઢાલીયા) ૮૦ રાજલી
૨૮ જીતપુર (મહાદેવગ્રામ) ૮૧ રામપુર (ગઢડા)
૨૯ જીવણપુર ૮૨ રામપુર (સિણવડ)
૩૦ જુના વડવાસા ૮૩ લચ્છાઈ
૩૧ ઝાલોદર ૮૪ લાલપુર (સરદોઈ)
૩૨ ટિંટોઈ ૮૫ લીંભોઇ
૩૩ ડુંગરવાડા ૮૬ વણિયાદ
૩૪ તિંતિસર ૮૭ વલ્લાવાંટા
૩૫ દઢાલીયા ૮૮ વાઘેડિયા
૩૬ દરીયાપુર ૮૯ વારથુ
૩૭ દાવલી ૯૦ વાંટડા (બોલુન્દ્રા)
૩૮ દોલપુર (સિણવડ) ૯૧ વાંટડા (મેઢાસણ)
૩૯ ધાંખરોલ ૯૨ વાંટા
૪૦ ધુનાવાડા ૯૩ વોલવા 
૪૧ ધોળવણી ૯૪ શામપુર
૪૨ ધોળીયા નાના ૯૫ સજાપુર
૪૩ ધોળીયા મોટા ૯૬ સબલપુર
૪૪ નવા વડવાસા ૯૭ સરદોઈ
૪૫ નંદીસણ ૯૮ સરૂરપુર
૪૬ નાની ચિચણો ૯૯ સાકરિયા
૪૭ પડાર ૧૦૦ સાયરા
૪૮ પહાડપુર ૧૦૧ સાલમપુર
૪૯ પાલનપુર ૧૦૨ સિણવડ
૫૦ પાળિયાપુર ૧૦૩ સીતપુર
૫૧ ફરેરી ૧૦૪ સુરપુર
૫૨ ફુતા ૧૦૫ હફ્સાબાદ
૫૩ બયાલ ૧૦૬ હાથીપુરા
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s