મેઘરજ તાલુકાના ગામો

અદેપુર ૬૫ પાલ્લા (ધુંધા)
અધોડીયા ૬૬ પાંચાલ
અંટોલી ૬૭ પુંજાપુર
ઇપલો ૬૮ પૃથ્વીપુરા
ઇસારી ૬૯ ફુતા
ઇંટવા ૭૦ બડાત્રાલના (છાપરા)
ઉકરડી ૭૧ બાસ્કાદાંતી
ઉંડવા ૭૨ બાંથીવાડા (અજુહીરોલા)
ઓઢા (કસાણા) ૭૩ બાંથીવાડા (જેમાના)
૧૦ ઓઢા (પાણીબાર) ૭૪ બાંથીવાડા (લાલા કંપા)
૧૧ કરણપુર ૭૫ બેલ્યો
૧૨ કસાણા ૭૬ બેહડાજ
૧૩ કાદવડા ૭૭ બ્રાહ્મણ કોટડા
૧૪ કાદવડી ૭૮ ભાટકોટા
૧૫ કામરોડા ૭૯ ભુતિયા
૧૬ કાલિયાકુવા ૮૦ ભુવાલ
૧૭ કાંટાળુ ૮૧ ભુંજરી
૧૮ કુણોલ ૮૨ ભેમાપુર
૧૯ કુંભેરા ૮૩ મહુડી
૨૦ કૃષ્ણાપુર ૮૪ માંડા
૨૧ કોલુન્દ્રા ૮૫ મુડશી
૨૨ ખાખરીયા ૮૬ મુન્શીવાડા
૨૩ ખાંડીવાવ ૮૭ મેઘરજ
૨૪ ખેરાઇ ૮૮ મોટા મઠ
૨૫ ખોખરીયા ૮૯ મોટી પાંડુલી
૨૬ ગાયવાછડા ૯૦ મોટી મોયડી
૨૭ ગેડ ૯૧ મોટી મોરી
૨૮ ગોકચુવાણ ૯૨ રખાપુર
૨૯ ગોધા ૯૩ રંજેડી
૩૦ ગોધાવાડા ૯૪ રાજપુર (ઇસારી)
૩૧ ગોપવાડા ૯૫ રાજપુર (રામગઢી)
૩૨ ઘોરવાડા ૯૬ રામગઢી
૩૩ છીકારી ૯૭ રાયાવાડા
૩૪ છીતાદરા ૯૮ રેલાવાડા
૩૫ જામગઢ ૯૯ રેલ્યો
૩૬ જાલમપુર ૧૦૦ રોયાણીયા
૩૭ જીતપુર ૧૦૧ રોલા
૩૮ જીવનપુર ૧૦૨ લખીપુર
૩૯ ઝરડા ૧૦૩ લાખાપુર
૪૦ ઝેરીયાવાડા  ૧૦૪ લાલપુર
૪૧ ડચકા ૧૦૫ લાલોડીયા
૪૨ ડામોરના ધુંધા ૧૦૬ લીંબોદરા (ધુંધા)
૪૩ ડુંગરાગોડ ૧૦૭ લીંબોદરા (રામગઢી)
૪૪ ઢુંઢેરા ૧૦૮ લીંભોઇ
૪૫ ઢેંકવા ૧૦૯ વરથાલી
૪૬ તારકવાડા ૧૧૦ વલુણા
૪૭ તારકવાડીયા ૧૧૧ વસાઇ
૪૮ તુંબાલીયા ૧૧૨ વાગોરા
૪૯ ધાણીવાડા ૧૧૩ વાઘપુર
૫૦ ધારોળા ૧૧૪ વાણીયાવાડા
૫૧ ધાંધીયા ૧૧૫ વાસણા
૫૨ ધેમદા ૧૧૬ વાંક
૫૩ નવાગામ (ઇસારી) ૧૧૭ વાંકાટિંબા
૫૪ નવાગામ ૧૧૮ વૈડી
૫૫ નાની પાંડુલી ૧૧૯ વૈયા
૫૬ નાની મોયડી ૧૨૦ સતીપુરા
૫૭ નારણપુર ૧૨૧ સંગાલ
૫૮ નેસદા ૧૨૨ સારંગપુર
૫૯ પટેલના છાપરા ૧૨૩ સીસોદરા (અદેપુર)
૬૦ પટેલના ધુંધા ૧૨૪ સીસોદરા (મેઘરજ)
૬૧ પહાડીયા (પાંચાલ) ૧૨૫ સુરદેવી
૬૨ પહાડીયા (મેઘરજ) ૧૨૬ સેંદારયો
૬૩ પાણીબાર ૧૨૭ હીરાટિંબા
૬૪ પાલ્લા (કસાણા)    
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s