માલપુર તાલુકાના ગામો

અણીયોર ૫૦ પાનાવાડા
અંધારી વાડી ૫૧ પીપરાણા
અંબાવા ૫૨ પુંજારાની મુવાડી
આગતિયા ૫૩ ફાગોડીયા
આંકલીયા ૫૪ ફાંસારેલ
આંબલીયા ૫૫ બામણી
ઉભરણ ૫૬ બુટિયા
ઓઢા ૫૭ બોરડીયા
કનેલા ૫૮ ભુકા કુતારી
૧૦ કાટકુવા ૫૯ ભુતાણ
૧૧ કાવેરીયા ૬૦ ભેમપુર
૧૨ કાસવાડા ૬૧ ભેમપોડા
૧૩ કીડીઆદ ૬૨ મગોડી
૧૪ કોઠી ૬૩ મહીયાપુર
૧૫ કોઠીયા ૬૪ મંગલપુર
૧૬ કોયલીયા ૬૫ માઠવાસ
૧૭ ખલીકપુર ૬૬ માણવાવ
૧૮ ખેતાવાડા ૬૭ માલજીના પહાડીયા
૧૯ ગજાણ ૬૮ માલપુર
૨૦ ગાળીયાદાંતી ૬૯ માસાદરા
૨૧ ગોધ ૭૦ મેડી ટિંબા
૨૨ ગોપાલપુર ૭૧ મેવડા
૨૩ ગોરીયા ૭૨ મોલ્લી
૨૪ ગોવિંદપુર ૭૩ રામપુર
૨૫ ચુંફારી ૭૪ રાસાપુર
૨૬ ચોરીવાડ ૭૫ રાંભોડા
૨૭ જાલમ ખાંટના મુવાડા ૭૬ રીંછવડ
૨૮ જાલમપુર ૭૭ રુગનાથપુર
૨૯ જીતપુર ૭૮ લાલજીના પહાડીયા
૩૦ જુના તખતપુર ૭૯ લાલપુર
૩૧ જેસવડી ૮૦ લોધીયાના પહાડીયા
૩૨ જેસીંગપુર ૮૧ વાલીનાથના મુવાડા
૩૩ ટિસકી ૮૨ વાવડી
૩૪ ટુણાદર ૮૩ વાવડીબારા
૩૫ ડાબારણ ૮૪ વાંકાનેડા
૩૬ ડામોરના મુવાડા ૮૫ વેલાણીયા 
૩૭ ત્રિકમપુર ૮૬ સખવાણીયા
૩૮ દેવદાંતી ૮૭ સતારડા
૩૯ દોડીયા ૮૮ સરદાર ખાંટની મુવાડી
૪૦ ધીરા ખાંટના મુવાડા ૮૯ સુરજપુર
૪૧ ધોળેશ્વર ૯૦ સુરાના પહાડીયા
૪૨ નવા તખતપુર ૯૧ સુવરચાર
૪૩ નવાગામ ૯૨ સોનારીયા
૪૪ નાનાવાડા ૯૩ સોનીકપુર
૪૫ નાવા ૯૪ સોમપુર
૪૬ પટેલીયાના મુવાડા ૯૫ હમીરપુર
૪૭ પરપોટીયા ૯૬ હાથી ખાંટના મુવાડા
૪૮ પરસોડા ૯૭ હારબાઇના પહાડીયા
૪૯ પહાડીયા ૯૮ હેળોદર
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s