ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના ગામો

અગિયા ૬૮ દેલવાડા (ખેરોજ)
અજવાસ ૬૯ દોતાડ
આંજણી ૭૦ ધરોઇ
આંબા મહુડા ૭૧ ધોળી
આંબાસર ૭૨ ધોળીવાવ
ઉંચી ધનાળ ૭૩ નવા નાના
ઉંબરવા ૭૪ નવા મોટા
ઉંબોરા ૭૫ નાડા
કજાવાસ ૭૬ નાના બાવળ
૧૦ કાઠીયા ૭૭ નીચી ધનાળ
૧૧ કાઠીયા વછાડીયા ૭૮ પાટડીયા
૧૨ કારુંદા ૭૯ પાઠોરા
૧૩ કાલછાવડ ૮૦ પાડાપાટ
૧૪ કાલોલ ૮૧ પાદરડી
૧૫ કાલ્લેકા ૮૨ પાધરા
૧૬ કાળી કાંકેર ૮૩ પારોયા
૧૭ કુકડી ૮૪ પાળીયાબીયા
૧૮ કોટડા ૮૫ પાંચ મહુડા
૧૯ કોળાંદ ૮૬ પાંથાલ
૨૦ કોળાંદ તળાવ ૮૭ પીપળીયા
૨૧ ખારણીયા ૮૮ પીપોદરા દોડીવાડા
૨૨ ખાંધોરા ૮૯ પેટા છાપરા (પોશીના)
૨૩ ખેડબ્રહ્મા ૯૦ પોલાપાન
૨૪ ખેડવા ૯૧ પોશીના (રતનપુર)
૨૫ ખેરગઢ ૯૨ બહારા
૨૬ ખેરીવાવ ૯૩ બહેડીયા
૨૭ ખેરોજ ૯૪ બાસોલ
૨૮ ગડુ ૯૫ બાંડિયાના તળાવ
૨૯ ગઢડા ૯૬ બુબડીયાના છાપરાં
૩૦ ગઢા ૯૭ બેડી
૩૧ ગણવા ૯૮ બોરડી
૩૨ ગણેર ૯૯ ભરમીયા
૩૩ ગલોડીયા ૧૦૦ ભુતિયા
૩૪ ગંછાલી ૧૦૧ મથાસરા
૩૫ ગંધીસણ ૧૦૨ મહુડી
૩૬ ગુણભાંખરી ૧૦૩ માટોડા
૩૭ ગુંદીખાણ ૧૦૪ માતરવાડા
૩૮ ગુંદેલ ૧૦૫ મામાના પીપળા
૩૯ ગોલવાડા ૧૦૬ માલવાસ
૪૦ ચંન્દ્રાણા ૧૦૭ મીઠી બીલી
૪૧ ચંપલપુર ૧૦૮ મીઠી વેડી
૪૨ ચાંગોદ ૧૦૯ મેત્રાલ
૪૩ ચીખલા ૧૧૦ મોટા બાવળ
૪૪ ચોલીયા ૧૧૧ મોવટપુરા
૪૫ છત્રાંગ ૧૧૨ રતનપુર
૪૬ છોછાર ૧૧૩ રાધીવડ
૪૭ જગન્નાથપુરા ૧૧૪ રુદ્રમાળા
૪૮ જાગમેર ૧૧૫ રોધારા
૪૯ જાડી સેંબાલ ૧૧૬ લક્ષ્મીપુરા
૫૦ જોતાસણ ૧૧૭ લાખીયા
૫૧ ઝાંઝવા પાણઇ ૧૧૮ લાંક
૫૨ ઝીંઝાટ ૧૧૯ લાંબડીયા
૫૩ ટાઢી વેડી ૧૨૦ વરતોલ
૫૪ તાંડલીયા ૧૨૧ વાઘેશ્વરી
૫૫ તુવેર ૧૨૨ વાલરાન
૫૬ તેંબડી ૧૨૩ વાલસડી
૫૭ તેંબાડા ૧૨૪ વાસણા
૫૮ દંત્રાલ ૧૨૫ વિંછી
૫૯ દાણ મહુડી ૧૨૬ વીખરણ
૬૦ દામાવાસ ૧૨૭ સાલેરા
૬૧ દાંતીયા ૧૨૮ સીતોલ
૬૨ દિગથાલી ૧૨૯ સીલવાડ
૬૩ દિધિયા ૧૩૦ સેંબાલીયા
૬૪ દેડકા ૧૩૧ સેંબાલીયા (પોશીના)
૬૫ દેમટી ૧૩૨ સોનગઢ
૬૬ દેરોલ ૧૩૩ હિંગાટીયા (ખાલસા)
૬૭ દેલવાડા ૧૩૪ હિંગાટીયા (જાગીરી)
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s