ઇડર તાલુકાના ગામો

અચરાલ ૭૧ બદરપુરા
અબડાસણ ૭૨ બદોલી
અરસોડીયા ૭૩ બાકરપુરા
અરોડા ૭૪ બારવાવ
અંકાલા ૭૫ બુધીયા
ઇટાડી ૭૬ બુધેલી
ઇડર ૭૭ બોલુન્દ્રા (રૂવેચ)
ઇસરવાડા ૭૮ બોલુન્દ્રા (સોનગઢ)
ઉમેદગઢ ૭૯ ભદ્રેસર
૧૦ ઉમેદપુરા ૮૦ ભાણપુર (વાડિયાવીર)
૧૧ એકલારા ૮૧ ભાવનગર
૧૨ ઓડા ૮૨ ભુતિયા
૧૩ કડીયાદરા ૮૩ ભુવેલ
૧૪ કપોડા ૮૪ ભેટાલી
૧૫ કમલપુર ૮૫ મણીયાર
૧૬ કલ્યાણપુરા ૮૬ મથાસુર
૧૭ કંબોયા ૮૭ મસાલ
૧૮ કાનપુર ૮૮ મસ્તુપુર
૧૯ કાબસો ૮૯ મહીવાડા
૨૦ કાવા ૯૦ માઢવા
૨૧ કિશોરગઢ ૯૧ માનગઢ
૨૨ કુકડીયા ૯૨ માનપુર
૨૩ કુવાવા ૯૩ મુડેતી
૨૪ કુસ્કી ૯૪ મેસાણ
૨૫ કેશરપુરા ૯૫ મોટા કોટડા
૨૬ ખાસ્કી ૯૬ મોટી વડોલ
૨૭ ખોદામ ૯૭ મોવટપુરા
૨૮ ગઢા ૯૮ મોહનપુરા
૨૯ ગણેશપુરા ૯૯ રણાસણ
૩૦ ગંભીરપુરા ૧૦૦ રણોદરા
૩૧ ગાંઠીયોલ ૧૦૧ રતનપુર
૩૨ ગુજરવા ૧૦૨ રામપુર (બ્રહ્મપુરી)
૩૩ ગુલાબપુરા ૧૦૩ રાવોલ
૩૪ ગોરોલ ૧૦૪ રુદેરડી
૩૫ ગોલવાડા ૧૦૫ રૂવેચ
૩૬ ચડાસણા ૧૦૬ રેવાસ
૩૭ ચમ્પા ૧૦૭ લક્ષ્મણપુરા
૩૮ ચંદાપ ૧૦૮ લાલપુર (દાવડ)
૩૯ ચિત્રોડી ૧૦૯ લાલપુર (બડોલી)
૪૦ ચોટાસણ ૧૧૦ લાલોડા
૪૧ છાપી ૧૧૧ લિંભોઇ
૪૨ જશવંતગઢ ૧૧૨ લેઇ
૪૩ જાદર ૧૧૩ વસાઇ
૪૪ જાળીયા ૧૧૪ વાડિયાવીર
૪૫ જેઠીપુરા ૧૧૫ વાસણા (દાવડ)
૪૬ ઝિંઝવા  ૧૧૬ વાંટડા
૪૭ ડુંગરી ૧૧૭ વાંસડોલ
૪૮ ઢીંચણીયા ૧૧૮ વીરપુર
૪૯ તાસીયા ૧૧૯ વેરાબાર
૫૦ દરમાલી ૧૨૦ વોરાવાવ
૫૧ દાવદ ૧૨૧ શેરપુર
૫૨ દિયોલી ૧૨૨ સદાતપુરા
૫૩ દેત્રોલી ૧૨૩ સરદારપુર
૫૪ ધારાપુર ૧૨૪ સવગઢ
૫૫ નરસીંહપુરા ૧૨૫ સાપાવાડા
૫૬ નાના કોટડા ૧૨૬ સાબલવડ
૫૭ નાની વડોલ ૧૨૭ સામલાપુરા
૫૮ નાવા ૧૨૮ સારંગપુર
૫૯ નેત્રામલી ૧૨૯ સાહેબપુરા
૬૦ પાજ ૧૩૦ સાંતોલ
૬૧ પાતલીયા ૧૩૧ સીયાસણ
૬૨ પાનોલ ૧૩૨ સીંઘા
૬૩ પાંચગામડા ૧૩૩ સુદરસણા
૬૪ પુંજપુર ૧૩૪ સુરપુર
૬૫ પોશીના ૧૩૫ સુંદરપુર
૬૬ પ્રતાપગઢ ૧૩૬ હરીપુરા
૬૭ પ્રતાપપુરા ૧૩૭ હરીપુરા
૬૮ ફલાસણ ૧૩૮ હાથોલ
૬૯ ફાગોલ ૧૩૯ હિમતપુર
૭૦ ફીંચોડ ૧૪૦ હિંગળાજ
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ઇડર...., ગામનામો...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s