હિંમતનગર તાલુકાના ગામો

આકોદરા ૬૮ બલોચપુર
અડપોદરા ૬૯ બળવંતપુરા
અદાપુર ૭૦ બાવસાર
અમરાપુર ૭૧ બાંખોર
અરજણપુરા ૭૨ બિલપણ
આગીયોલ ૭૩ બેરણા
આંબાવાડા ૭૪ બોરીયા ખુરદ
ઇલોલ ૭૫ ભાદરડી
કનાઇ ૭૬ ભાવપુર
૧૦ કણીયોલ ૭૭ મનોરપુર
૧૧ કાનડા ૭૮ મહાદેવપુરા (કુંદોલ)
૧૨ કરણપુર ૭૯ મહાદેવપુરા (ખેડાવાડા)
૧૩ કાંકણોલ ૮૦ મહાદેવપુરા (લોલાસણ)
૧૪ કાટવાડ ૮૧ મહાદેવપુરા (સઢા)
૧૫ કઠવાડીયા ૮૨ મહેરપુરા
૧૬ કાળોદરી ૮૩ માથાસુરીયા
૧૭ કુમ્પ ૮૪ માનપુર
૧૮ કેનપુર ૮૫ માલી
૧૯ કેશરપુરા ૮૬ મુનપુર
૨૦ કડોલી ૮૭ મોતીપુરા
૨૧ ખણુંસા ૮૮ મોરડુંગરા
૨૨ ખાંધોલ ૮૯ રંગપુર
૨૩ ખેડ ૯૦ રાજપુર (ગાંભોઇ)
૨૪ ખેડાવાડા ૯૧ રાજપુર (ઘોરવાડા)
૨૫ ગઢા ૯૨ રાજપુર (નાવા)
૨૬ ગઢોડા ૯૩ રાજપુર (રૂપાલ)
૨૭ ગામડી ૯૪ રાયગઢ
૨૮ ગાંભોઇ ૯૫ રાયપુર
૨૯ ઘોરવાડા ૯૬ રાયસીંગપુરા
૩૦ ચાંદરણી ૯૭ રૂપાલ
૩૧ ચાંપલાનાર ૯૮ લાલપુર
૩૨ જવાનગઢ ૯૯ લાલપુર
૩૩ જવાનપુરા ૧૦૦ લીખી
૩૪ જામળા ૧૦૧ લોલાસણ
૩૫ જાંબુડી ૧૦૨ વકતાપુર
૩૬ જીતોડ ૧૦૩ વજાપુર
૩૭ જીવાપુર ૧૦૪ વાગડી
૩૮ જોરાપુર ૧૦૫ વામોજ
૩૯ ઠુમરા ૧૦૬ વાવડી
૪૦ ડેમાઇ નાની ૧૦૭ વાસણા (ઘોરવાડા)
૪૧ ડેમાઇ મોટી ૧૦૮ વાસણા (ચાંદરણી)
૪૨ ઢાંઢા ૧૦૯ વાસણી
૪૩ ઢુંઢોર ૧૧૦ વાંટડા
૪૪ તાજપુરી ૧૧૧ વીરપુર
૪૫ તાંડોલ ૧૧૨ વીરાવાડા
૪૬ દેધરોટા ૧૧૩ વેજારાપ નો મઠ
૪૭ દેરોલ ૧૧૪ શ્રાવણા
૪૮ દેસાસણ ૧૧૫ સઢા
૪૯ ધાબલ ૧૧૬ સવગઢ
૫૦ નવલપુર ૧૧૭ સાકરોડીયા
૫૧ નવલપુર (ભાટોડા) ૧૧૮ સાચોદર
૫૨ નવાનગર ૧૧૯ સારોલી
૫૩ નાદરી ૧૨૦ સાહેબાપુરા
૫૪ નાદરી પેથાપુર ૧૨૧ સુરજપુરા
૫૫ નવા ૧૨૨ સુરપુર (લીખી)
૫૬ નિકોડા ૧૨૩ સુરપુર (હમીરગઢ)
૫૭ નુરપુર ૧૨૪ હડીયોલ
૫૮ પરબડા ૧૨૫ હમીરગઢ
૫૯ પીપલોદી ૧૨૬ હમીરગઢ (ક)
૬૦ પીપળીયા ૧૨૭ હંસલપુર
૬૧ પીંપોદર ૧૨૮ હાજીપુર
૬૨ પુરાલ ૧૨૯ હાથરોલ
૬૩ પેથાપુર ૧૩૦ હાપા
૬૪ પેઢમાલા ૧૩૧ હિંમતપુર
૬૫ પોળાજપુરા ૧૩૨ હિંમતનગર
૬૬ પ્રતાપપુરા ૧૩૩ હુંજ
૬૭ પ્રેમપુર    
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગુજરાત...., જાણવા જેવું...., સમાચાર...., હિંમતનગર.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to હિંમતનગર તાલુકાના ગામો

  1. Nimesh કહે છે:

    અહીયા કેટલાક નાના નાના ગામડાઓનો સમાવેશ કરેલ નથી તો શુ મને તાલુકાના કુલ કેટલા ગામ છે તે જાણવા મળશે ? (સંખ્‍યા)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s