ધનસુરા તાલુકાના ગામો

અકારુંદ ૩૬ નાની વાવ
અમરપુરા ૩૭ પાટ્યો
અલવા ૩૮ પાંચકુહાડા
આમોદરા ૩૯ પોયડા
આંતીસરા ૪૦ બારણોલી
આંબાસર ૪૧ બીલવણીયા
ઉદેપુર ૪૨ બુતાલ
કણાલ ૪૩ બોરવાઇ
કરણપુર ૪૪ ભેંસાવાડા
૧૦ કરોલી ૪૫ ભોટુદેવનો મઠ
૧૧ કંજોડીયા ૪૬ મલેકપુર
૧૨ કામલી ૪૭ મોટી વાવ
૧૩ કાશરપુરા કંપો ૪૮ મોતીપુરા
૧૪ કીડી ૪૯ રમાણા
૧૫ કોલાવાડા ૫૦ રહીયોલ
૧૬ ખડોલ ૫૧ રાજપુર (વડગામ)
૧૭ ખાનપુરની મુવાડી ૫૨ રામપુર (વડગામ)
૧૮ ખીલોડીયા ૫૩ રામપુરા
૧૯ ખેડા ૫૪ રામપુરા કંપો
૨૦ ગઢડાનો કોટ ૫૫ રામોસ
૨૧ ગલાલની મુવાડી ૫૬ રુપણ
૨૨ ગોપાલપુરા ૫૭ લાલપુર (સીણોલ)
૨૩ ચોગામડા ૫૮ લાલીનો મઠ
૨૪ છેવાડીયા ૫૯ લાલુ
૨૫ જશવંતપુરા ૬૦ વખતપુર
૨૬ જસવંતપુરા ૬૧ વડગામ
૨૭ જામથા ૬૨ વાંટડા સુકા 
૨૮ જાલમપુર ૬૩ સારડી સરખાંડી
૨૯ જાલમપુરા (આંબલીયારા) ૬૪ સીકા
૩૦ જીતપુર (વડગામ) ૬૫ સીણોલ
૩૧ દોલપુર (વડગામ) ૬૬ સીમલી
૩૨ ધનસુરા ૬૭ સેંગીયાની રાયણ
૩૩ ધામણીયા ૬૮ હરીપુરા કંપો
૩૪ નવલપુર ૬૯ હીરાપુર
૩૫ નાના ૭૦ હીરાપુર કંપો
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s