ભિલોડા તાલુકાના ગામો

અજીતપુરા ૮૪ ફતેપુર
અણસોલ ૮૫ બહેચરપુરા
અધેરા ૮૬ બામણા
અભાપુર ૮૭ બાવલિયા (ટકાપુર)
અસાલ ૮૮ બાવલીયા (પાલ)
અંધારીયા ૮૯ બુધરાસણ
અંબાબર ૯૦ બુધેલી
ઇન્દ્રપુરા ૯૧ બેડાસણ
ઉબસાલ ૯૨ બોરનાળા
૧૦ ઓડ ૯૩ બોલુન્દ્રા
૧૧ ઓઢા પાડા ૯૪ બ્રહ્મપુરી
૧૨ કડવાથ ૯૫ ભાટેરા
૧૩ કરણપુર ૯૬ ભાણમેર
૧૪ કલ્યાણપુર ૯૭ ભાવનપુર
૧૫ કાગડા મહુડા ૯૮ ભિલોડા
૧૬ કારછા ૯૯ ભુતાવડ
૧૭ કાળેકા ૧૦૦ ભેટાલી
૧૮ કિશનગઢ ૧૦૧ મઉ (નવલપુર)
૧૯ કુસકી ૧૦૨ મઠ બોલુન્દ્રા
૨૦ કુંદોલ (દહેગામડા) ૧૦૩ મલાસા
૨૧ કુંદોલ (પાલ) ૧૦૪ મલેકપુર
૨૨ ખલવાડ ૧૦૫ માનધરી
૨૩ ખાપરેટા ૧૦૬ માંકડી
૨૪ ખારી ૧૦૭ માંકરોડા
૨૫ ખીલોડા ૧૦૮ મુનાઇ
૨૬ ખુમાપુર ૧૦૯ મેડી ટિંબા
૨૭ ખેરાડી ૧૧૦ મેરવાડા
૨૮ ખેરાંચા ૧૧૧ મેરુ (ભેટાલી)
૨૯ ખોડામ્બા ૧૧૨ મોટા કંથારીયા
૩૦ ગડાદર ૧૧૩ મોટા સામેરા
૩૧ ગઢીયા ૧૧૪ મોટી બેબર
૩૨ ગળી સેમરો ૧૧૫ રંગપુર
૩૩ ગોઢ (કુસકી) ૧૧૬ રાજેન્દ્રનગર
૩૪ ઘાંટી ૧૧૭ રામપુર (મોટી)
૩૫ ચિતરીયા ૧૧૮ રામપુરી
૩૬ ચિબોડા ૧૧૯ રામેરા
૩૭ ચિભડીયાતા ૧૨૦ રાયપુર
૩૮ ચોરીમાળા ૧૨૧ રાયસિંગપુર
૩૯ છાપરા કુસકી ૧૨૨ રાવતાવાડા
૪૦ જનાળી ૧૨૩ રીંટોડા
૪૧ જસવંતપુરા ૧૨૪ રુદરડી
૪૨ જાયલા ૧૨૫ રુદરાલ
૪૩ જાળીયા ૧૨૬ લક્ષ્મણપુરા
૪૪ જાંબુડી ૧૨૭ લાલપુર
૪૫ જુમસર ૧૨૮ લીલછા
૪૬ જુમસર (છાપરા) ૧૨૯ લુસાડીયા
૪૭ જેસીંગપુર ૧૩૦ લોખણ
૪૮ ઝેઝુડી ૧૩૧ વકતાપુર
૪૯ ટાકાકુવા ૧૩૨ વજાપુર
૫૦ ટોરડા ૧૩૩ વજાપુર (ખેરંચા)
૫૧ થુરાવાસ ૧૩૪ વણઝાર
૫૨ દહેગામડા ૧૩૫ વસાઇ
૫૩ દેવની મોરી ૧૩૬ વસાયા
૫૪ દેસાણ ૧૩૭ વંડીયોલ
૫૫ દોડીસરા નાના ૧૩૮ વાગોદર
૫૬ દોડીસરા મોટા ૧૩૯ વાઘપુર
૫૭ દોલતપુર ૧૪૦ વાઘેશ્વરી
૫૮ ધાનસોર ૧૪૧ વાંકા ટિંબા
૫૯ ધારાસણ ૧૪૨ વાંકાનેર
૬૦ ધાંધાસણ ૧૪૩ વાંટડી
૬૧ ધાંબોલીયા ૧૪૪ વાંસલી
૬૨ ધુળેટા ૧૪૫ વાંસેરા
૬૩ ધુળેટા (પાલ્લા) ૧૪૬ વીરપુર 
૬૪ ધોળવાણી ૧૪૭ વેજપુર
૬૫ નરસોલી ૧૪૮ વેણપુર
૬૬ નરોડા ૧૪૯ શામળપુર
૬૭ નવા ભેટાલી ૧૫૦ શામળાજી
૬૮ નવા વેણપુર ૧૫૧ શાંગળ
૬૯ નાણખી ૧૫૨ શોભાયડા (જાગીરી)
૭૦ નાના કંથારીયા ૧૫૩ સરકીલીમડી
૭૧ નાના સામેરા ૧૫૪ સામરણ
૭૨ નાની બેબર ૧૫૫ સિલાદરી
૭૩ નાપડા (ખાલસા) ૧૫૬ સિલાસણ
૭૪ નાપડા (જાગીરી) ૧૫૭ સિહોલી
૭૫ નારણપુર ૧૫૮ સુણસર
૭૬ નાંદોજ ૧૫૯ સુણોખ
૭૭ પહાડા ૧૬૦ સોડપુર
૭૮ પહાડીયા ૧૬૧ સોનાસણ
૭૯ પાટિયાકુવા ૧૬૨ હરદાસપુર
૮૦ પાદરડી ૧૬૩ હાથરોલ
૮૧ પાલ્લા ૧૬૪ હાથીયા
૮૨ પાંચ મહુડી ૧૬૫ હિમતપુર
૮૩ પુનાસણ    
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s