બાયડ તાલુકાના ગામો

અકોડીયા ૬૩ નારસેલા
અજબપુરા ૬૪ નેત્રોડીયા
અમરગઢ ૬૫ પગીયાના મુવાડા
અમરાપુર ૬૬ પટેલની મુવાડી
અમીયા ૬૭ પાલડી
અમોદરા ૬૮ પીપોદરા
અલવા ૬૯ પ્રાંતવેલ
અલાણા ૭૦ ફતેપુર
અહમદપુરા ૭૧ ફતેપુર (દાભા)
૧૦ આંબલિયારા ૭૨ ફાટા ધીરપુરા
૧૧ આંબાગામ ૭૩ બાદરપુરા
૧૨ ઇન્દ્રાણ ૭૪ બાયડ
૧૩ ઉંતારદા ૭૫ બીબીની વાવ
૧૪ ઓઢા ૭૬ બીબીપુરા
૧૫ કાદવીયા ૭૭ બોરડી
૧૬ કાશીયાવાટ ૭૮ બોરમાથ
૧૭ કાળાજીના મુવાડા ૭૯ બોરોલ
૧૮ કોજણ ૮૦ ભાજપુર
૧૯ કોટડા ૮૧ ભુખેલ
૨૦ ખારી ૮૨ ભુંડાસણ
૨૧ ગણેશપુરા (આંબલિયારા) ૮૩ મહાદેવપુરા
૨૨ ગણેશપુરા (સાઠંબા) ૮૪ માથાસુલીયા
૨૩ ગબાત ૮૫ માધવ કંપો
૨૪ ગુલાબપુરા ૮૬ માનપુર
૨૫ ગોતાપુર ૮૭ મુડીયા
૨૬ ઘોડનાળ ૮૮ મુંજીના મુવાડા
૨૭ ચમારપુર ૮૯ મોતીપુરા (સાવેલા)
૨૮ ચાંદરેજ ૯૦ રડોદરા
૨૯ ચાંપલાવત ૯૧ રતનપુર
૩૦ ચોઇલા ૯૨ રમાસ
૩૧ છભાઉ ૯૩ રાણેચી
૩૨ છાપરીયા (તા. બાયડ) ૯૪ રુગનાથપુર (ભુખેલ)
૩૩ જંત્રાણ ૯૫ રુગનાથપુરા
૩૪ જાલમપુરા (સાઠંબા) ૯૬ રૂપનગર
૩૫ જીતપુર ૯૭ લાલપુર
૩૬ જીતપુર (અકોડીયા) ૯૮ લાલપુર (મોટા)
૩૭ જીતપુર (રામસી) ૯૯ લાંક
૩૮ જુનાવાડા ૧૦૦ લીમ્બ
૩૯ જુમાત્રાલ ૧૦૧ વજાવાટ
૪૦ જોધપુર ૧૦૨ વજેપુરા કંપો
૪૧ ઝાંખરીયા  ૧૦૩ વજેપુરા ગામ
૪૨ ડેમાઇ ૧૦૪ વસાદરા
૪૩ તખતપુરા ૧૦૫ વાત્રકગઢ
૪૪ તખતપુરા (સાઠંબા) ૧૦૬ વારેણા બોર ટીંબા
૪૫ તલોદ ૧૦૭ વાસણા મોટા
૪૬ તેનપુર ૧૦૮ વાસણી
૪૭ તોટુ ૧૦૯ વાસણીરેલ
૪૮ દખણેશ્વર ૧૧૦ વાંકાનેડા
૪૯ દલપતપુરા ૧૧૧ વાંટડા કવાઠ
૫૦ દહેગામડા ૧૧૨ વાંટડા બાયડ
૫૧ દાભા ૧૧૩ વાંટા
૫૨ દેરીયા ૧૧૪ વિજયગંજ
૫૩ દેરોલી ૧૧૫ સરસોલી
૫૪ દેસાઇપુરા કંપો ૧૧૬ સાઠંબા
૫૫ દોલપુર (ગબાત) ૧૧૭ સાવેલા
૫૬ દોલપુર (રમાસ) ૧૧૮ સાંગલ
૫૭ દોલપુર (સાઠંબા) ૧૧૯ સીમલજ
૫૮ ધરમાદી વાંટા ૧૨૦ સુલતાનપુર
૫૯ ધોમ ૧૨૧ સેમાલીયા
૬૦ નાગાનો મઠ ૧૨૨ હમીરપુર
૬૧ નાભેલા ૧૨૩ હાથીપુરા
૬૨ નારમીંયાની મુવાડી ૧૨૪ હેમાત્રાલ
Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામનામો...., ગુજરાત...., યાત્રા - પ્રવાસ...., સાબરકાંઠા.... and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s